PR-cikkek

2016.01.28. 10:11

A pécsi jogi diplomák keresettek és elismertek a munkaerőpiacon

Jövőre ünnepli a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfordulóját. Magyarország első egyetemének legrégebbi fakultása pedig a pécsi jogi kar, melynek jogászképzésben betöltött szerepéről és hagyományairól a kar dékánjával, dr. Kecskés Lászlóval, az MTA levelező tagjával beszélgettünk. (x)

BAMA

Képzési kínálat

jogász szak (osztatlan)

igazságügyi igazgatási alapszak (BA)

jogi felsőoktatási szakképzés (FOKSZ)

doktori képzés

szakirányú továbbképzések

További információk

felvi.ajk.pte.hu

facebook.com/jogikar • [email protected]

Nyílt nap

Február 3., 10:00. 7622 Pécs, 48-as tér 1. – A felsőoktatási rangsorokban a pécsi jogi kar előkelő helyen szerepel. Mi az oka ennek?
– A kar az oktatói kiválósági rangsorokban évek óta az élmezőnyben van. Köszönhető ez annak, hogy oktatóink 70%-a tudományos minősítéssel rendelkezik, közülük négynek akadémiai doktori fokozata van, és Magyarországon egyedülálló módon csak a pécsi jogi karon tanít két aktív korú akadémikus. A jelenlegi oktatói gárdáról sokat elárul továbbá, hogy például dr. Ádám Antal professor emeritus Tüke díjat kapott, dr. Fábián Adrián dékánhelyettes tagja a Nemzeti Választási Bizottságnak, dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet a nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsman helyettese, dr. Béli Gábor – aki egyébként a február 3-ai nyílt napon is előadást tart az érdeklődőknek – pedig nemrégiben Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesült.

– Az oktatói gárda mellett mire büszke még?
– A kar kiváló tudós és oktató egyéniségek sorát adta már a szakmának, jogásznemzedékek nevelkedtek itt, köztársasági elnökök, alkotmánybírák, a jogászi szakma csúcsán álló személyek végeztek nálunk. Azonban nemcsak a végzettek értek el kiváló eredményeket, hanem jelenlegi hallgatóink teljesítménye is elismerésre méltó: számos tanulmányi versenyen, OTDK-n végeznek előkelő helyeken, részt vesznek konferenciákon, belföldi és külföldi tanulmányi kirándulásokon, valamint tudományos teljesítményük is kiemelkedő.

– Mit gondol, minek köszönhető a hallgatói kiválóság?
– Ebben sok tényező játszik szerepet. A már említett hagyományok mellett ugyanis fontos hangsúlyozni, hogy képzéseinket folyamatosan fejlesztjük. Komoly erőfeszítéseket teszünk azért, hogy korszerűsítsük tanterveinket. Diákjaink inspiráló szellemi közegben, kiemelkedően jó körülmények között folytathatják jogi tanulmányaikat.

– Mit ért inspiráló szellemi közeg alatt?
– Azon túl, hogy a kar minden lehetőséget megad a magas szintű szakmai alapok elsajátítására, a tudományos diákkörök tevékenységét is támogatja, az újjászervezett Óriás Nándor Szakkollégium pedig szellemi közösségként a tehetséges hallgatók tudományos előmenetelét segíti. Természetesen azonban a joghallgatók egyetemi évei korántsem merülnek ki a szoros értelemben vett stúdiumokban. A hallgatói önkormányzat, a különböző kari szervezetek gondoskodnak szórakoztató, kulturális és sportprogramokról, belföldi és külföldi kirándulásokról. Ráadásul az sem elhanyagolható körülmény, hogy az itt tanulók megismerkedhetnek azzal az európai összevetésben is egyedülállóan sokszínű kulturális élettel, amelyet a közel kétezer éves Pécs nyújt az itt élőknek. A város ugyanis a fiatalok számára egy igazi egyetemváros, mely egyfelől egyetemistákkal teli, nyüzsgő nagyváros, másfelől megőrizte romantikus mediterrán báját is. Ugyanezt a kettősséget tükrözi az egyetemen a pezsgő hallgatói élet és a családias légkör.

– Milyen karrierlehetőségeket tartogat egy jogi diploma?
– Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy jogi diplomával nem csupán a hagyományos jogászi életpályák nyitottak, a pályaválasztási lehetőségek bővülésével ugyanis a végzettek jelentős része nem ügyvéd vagy bíró lesz. Nehéz lenne felsorolni, milyen életutak járhatók be jogászként, a lehetőségek tárháza szinte végtelen. Ha a végzettek között körbepillantunk, azt tapasztalhatjuk, hogy lényegében mindenhol ott vannak pécsi jogászaink Washingtontól Vietnamig. Találhatunk volt hallgatóink között szóvivőket, tévés személyiségeket, nemzetközi szervezetek elnökeit, politikusokat, konzulokat, és még sorolhatnám. A hangsúly azonban mégiscsak azon van, hogy a foglalkoztatók és állásközvetítők körében végzett felmérések bizonyítják: a pécsi jogi kar által kiadott diplomák országos viszonylatban keresettek és elismertek. Nem tartok attól, hogy a végzettjeink a diplomás munkanélküliek számát gyarapítanák, a pécsi jogászokat nem kell félteni.

– Ön szerint milyen egy igazi pécsi jogász?
– Véleményem szerint a pécsi jogász etikus, kreatív, változásokra és változtatásokra kész, kritikusan gondolkodó, komplex problémák megoldására képes, új célokat megfogalmazó szakember. A jogászi műveltségük alapvető elemének tartom például a magas szintű jogi szaknyelvi ismeretet. Ennek megszerzése érdekében több tanéven át, magas óraszámban, ingyenes szaknyelvi képzést tartunk, amely egyben felkészít a jogi szaknyelvi nyelvvizsgára is. A hallgatóknak a kar kiterjedt és folyamatosan bővülő nemzetközi kapcsolatai révén számos lehetőségük van arra, hogy tanulmányaikat külföldi egyetemen folytassák, amelyhez természetesen anyagi támogatást is nyújtunk. Ezek a programok remek alkalmat kínálnak arra is, hogy a fiatalok olyan kapcsolatokat építsenek, amelyeket később is hasznosítani tudnak. Egy igazi pécsi jogász pedig mindezek képességek mellett folyamatosan képzi magát, így végzett hallgatóink nemcsak évfolyamtalálkozók keretében térnek vissza az alma materbe, hanem folyamatosan frissülő szakjogász képzéseinken is nagy számban viszontlátjuk őket.

Költségkedvezmények és új ösztöndíjprogramok

Az Igazságügyi Minisztérium is kiemelt figyelmet fordít a vidéki jogászképzés szerepének növelésére.

Ma egy diploma megszerzése komoly költségeket ró a családokra, így a továbbtanulás kérdése is jóval összetettebb, mint korábban. A magas állami ösztöndíjas ponthatárok meghúzása a jogászképzésben egyre aktuálisabbá teszi a felvetést, vajon miként képesek könnyíteni az egyes karok a költségtérítés terhein. A pécsi jogi kar dékánhelyettesével, dr. Fábián Adriánnal a finanszírozási nehézségek megoldásáról beszélgettünk.


– Milyen költségekkel kell számolniuk azoknak, akik a pécsi jogi karra jelentkeznének?
– Először is leszögezném, hogy a közhiedelemmel és néhány felvételi portál információival ellentétben a pécsi jogi karon is elérhető állami ösztöndíjas hely. Akinek azonban csak önköltséges képzésre sikerülne bekerülnie, az is számíthat bizonyos kedvezményekre az országos összevetésben is alacsonynak számító költségtérítés összegéből. Létezik az ún. TOP 50 konstrukciónk, amelynek értelmében egyszeri 50%-os költségtérítési díjmérséklésben részesül az első ötven legmagasabb felvételi pontszámmal rendelkező, következő tanévben beiratkozó hallgató. Az 1 + 1% kedvezményünk pedig a költségtérítés összege 80, illetve 50%-ának megfizetése alól mentesítheti azt, aki a megelőző tanulmányi félévben a legjobb tanulmányi eredményt elérő hallgatók 1 + 1%-ába tartozik.

– Ezek a kedvezmények főként tanulmányi eredmény alapján biztosítanak költségmérséklést. Miként tudják még segíteni a finanszírozási nehézségeket?
– Ezen túl a hallgatók további juttatásokban, támogatásokban részesülhetnek például szociális rászorultság (például kollégiumi elhelyezés, szociális ösztöndíj, lakhatási keret) alapján is, másrészt a tanulmányi eredmények (például tanulmányi ösztöndíj, köztársasági ösztöndíj) mellett fontos szerepet kap a közéleti tevékenység is (kiemelkedő sport-, kulturális és közéleti ösztöndíj). Fontos hangsúlyozni azt is, hogy Pécsett mennyivel olcsóbb a megélhetés a fővároshoz képest. Ráadásul abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az Igazságügyi Minisztérium is kiemelt feladatának tartja a vidéki jogászképzés szerepének növelését.

– Milyen lépéseket tesz a minisztérium ennek érdekében?
– A kormány az idei évtől anyagi támogatásban részesíti a vidéki jogászképzést. Két új, a vidéki jogi karok hallgatói számára elérhető ösztöndíjtípust is létrehoznak: a nemzeti kiválósági jogászösztöndíj valamennyi jogászhallgató számára nyitott, a tanulmányi ösztöndíjra pedig az önköltséges képzésben részt vevők pályázhatnak majd. Az anyagi szempontok mellett azonban nagyon fontos leszögezni azt, hogy a pécsi jogi diplomák országos viszonylatban keresettek a munkaerőpiacon, a végzettek elhelyezkedési esélyei pedig kimagaslóak. Sok végzettnek sikerül elhelyezkednie korábbi szakmai gyakorlati helyén, és a volt hallgatók körében végzett felmérések is azt bizonyítják, hogy a pécsi jogi kar hallgatói a leginkább elégedettek állásuk szakmai színvonalával.

Miért is érdemes a pécsi jogi kart választani?

Dr. Jusztinger János PhD, adjunktus, PTE ÁJK Római Jogi Tanszék, Sásd alpolgármestere:
– A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karát választók egy tekintélyes és jogásznemzedékek sorát kinevelő intézmény falai között, de mégis korszerű környezetben sajátíthatják el a szakma alapjait. Teljes jogú tagjává is válnak a pécsi joghallgatók országos viszonylatban is kiemelkedő közösségének, mely pezsgő szellemi és kulturális életével feledhetetlenné teszi az egyetemi éveket. Végzett jogi doktoraink pedig olyan ajánlólevelet kapnak az itt szerzett diplomával, ami értéket jelent kezükben a munkaerőpiacon. Oktatóként és egykori hallgatóként is jó szívvel ajánlom a továbbtanulók számára a pécsi jogi kart.

Petrovits Roberto, elsőéves hallgató:
– Kiskorom óta tudom, hogy joggal szeretnék foglalkozni, és az sem volt kérdéses, hogy Pécsett szeretném elvégezni az egyetemet. Eddigi tapasztalataim azt bizonyítják, hogy jó döntést hoztam. Eleinte tartottam néhány tantárgytól, azonban kiváló oktatóink hamar megmutatták azt, hogy mennyire érdekes lehet minden, amiről tanulunk. A minőségi oktatás, a sokszínű szakmai és szórakoztató programok mellett az összetartó évfolyam és Pécs utánozhatatlan hangulata teszi számomra igazán élvezetessé azt, hogy én is részese lehetek a pécsi jogászok közösségének.

Schmidt Virág, negyedéves hallgató:
– A szakmai gyakorlaton kapott visszajelzések erősítettek meg abban, hogy az előadásokon szerzett elméleti tudás, illetve a szemináriumokon elsajátított gyakorlati ismeretek alkalmassá tesznek minket a jogesetek megoldására és a jogászi képességek megfelelő gyakorlására. Lehetőségem nyílt tudományos munka végzésére is a tudományos diákkörökön, illetve az Óriás Nándor Szakkollégiumon keresztül, továbbá a karon biztosított a jogi szaknyelv oktatása is, így nyelvvizsgát is szerezhettem belőle.

A cikk a PTE ÁJK támogatásával készült

<!-- A pécsi jogi diplomák keresettek és elismertek a munkaerőpiacon Jövőre ünnepli a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfordulóját. Magyarország első egyetemének legrégebbi fakultása pedig a pécsi jogi kar, melynek jogászképzésben betöltött szerepéről és hagyományairól a kar dékánjával, dr. Kecskés Lászlóval, az MTA levelező tagjával beszélgettünk. (x) Képzési kínálat jogász szak (osztatlan)

igazságügyi igazgatási alapszak (BA)

jogi felsőoktatási szakképzés (FOKSZ)

doktori képzés

szakirányú továbbképzések

További információk

felvi.ajk.pte.hu

facebook.com/jogikar • [email protected]

Nyílt nap

Február 3., 10:00. 7622 Pécs, 48-as tér 1. -->

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!