PR-cikkek

2016.01.18. 08:38

Egy régió, egy kar, ezernyi lehetőség

Széles szakkínálattal biztosítják a régióban élő fiatalok felsőfokú tanulmányait. Az országosan is elismert oktatók külön figyelmet fordítanak a legjobbakra. (x)

BAMA

Elérhetőségek

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 1.

Telefon: 74/528-300

Pécsi Képzési Központ

7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b.

Telefon: 72/501-500

Email: [email protected]

Web: www.kpvk.pte.hu

Kedves leendő első éves hallgató!

2015. szeptember 1-től a Pécsi Tudományegyetem két karának (a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar és a szekszárdi Illyés Gyula Kar) integrációját követően megalakult a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara (PTE KPVK). Magyarország első egyetemének legújabb kara megőrzi és átörökíti mindazokat a szellemi, kulturális értékeket, hagyományokat, amelyeket a jogelőd karok létrehoztak.

A PTE KPVK kiemelt feladatának tartja a térség társadalmi, kulturális, gazdasági fejlődésének elősegítését, képzési, továbbképzési, kulturális, tudományos centrumként ellátva azokat a tevékenységet, amelyet egy regionális feladatokat felvállaló, több telephellyel működő felsőoktatási intézmény folytat.

Az új kar fontos stratégiai célja, hogy az integrációból és a rendelkezésre álló humán erőforrás kapacitásból fakadó szinergiákat minél több területen ki tudja használni. E stratégia része a szekszárdi, illetve a pécsi képzési helyszínekhez kapcsolódó képzések meghirdetése és várható indítása az egyes telephelyeken, amelynek első lépéseként a korábbi FEEK mesterszakjainak egy részét Szekszárdon kívánjuk meghirdetni a 2016/2017. tanév I. félévétől. A szekszárdi képzési kínálatból mind ez idáig hiányzó mesterszakokon elsősorban a korábbi alapképzéseken végzett hallgatók, a jelenleg alapszakon tanulók, illetve Szekszárd vonzáskörzetébe tartozó területekről bejövő potenciális hallgatók beiskolázására számítunk. A kar interdiszciplináris képzési kínálata változatos tudományterületeket ölel át és népszerű felsőoktatási szakképzésein, alap- és mesterképzésein, valamint szakirányú továbbképzésein készíti fel a hallgatókat leendő hivatásuk gyakorlására. A diákok a kar valamennyi alapképzéséről és szakirányáról folytathatják tanulmányaikat a mesterképzéseken.

A szekszárdi központtal, pécsi telephellyel, és budapesti, paksi, kecskeméti és nagykanizsai képzőhelyekkel működő Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar hallgatói a Pécsi Tudományegyetem polgáraiként részesei mindannak a tudásbázisnak, amit Magyarország első egyeteme kínál. A KPVK a folyamatosan változó gazdasági, társadalmi kihívásokra reagálva olyan piacképes, jól hasznosítható tudást kíván adni, amely egyéni és közösségi szinten is kamatoztatható Magyarországon és külföldön egyaránt.
Szívélyes üdvözlettel: Dr. Horváth Béla dékán

Elérhetőségek

PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi utca 1.

Telefon: 74/528-300

Pécsi Képzési Központ

7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b.

Telefon: 72/501-500

Email: [email protected]

Web: www.kpvk.pte.hu

[caption id="" align="alignleft" width="650"] A kar tavalyi nyílt napja Szekszárdon. Idén is sok érdeklődőre számítanak
[/caption]

Pedagógusképzés, egyedüli a régióban

A Pedagógusképző Intézet képzései nagy hagyományokkal rendelkeznek, egyedüliek a régióban.
KIVÁLÓSÁG: a hallgatói kiválóság szempontjából a 4. helyezett a szekszárdi tanító szak az országban. (2013)
SOKSZÍNŰSÉG: új szemléletű oktatás, kihívások, korszerű gyakorlati képzés, változatos, tartalmas diákélet, kiváló tanár-diák kapcsolat, külföldi tanulmányutak, tudomány, kultúra, művészetek.
TOVÁBBTANULÁS: egyedülállóan a régióban neveléstudományi mesterszakon kora gyermekkor pedagógiája szakirányon tanulhatsz.
TEHETSÉGGONDOZÁS: eredményeként kiemelt országos sikerek, elismerések, díjak, a tudomány, a művészetek (zene, sport, képzőművészetek), és a tanítási versenyek terén. Átütő Tehetségek Ösztöndíj.
GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉS: a szekszárdi, paksi és pécsi gyakorlóintézmények segítségével.
KÉNYELEM: gyakorlóóvoda 100 lépésre a kollégiumtól és az egyetem épületétől.
HASZNOSSÁG: olyan területen válsz szakemberré, ami a saját életedben is fontos lesz.
Mi a német nemzetiségi szakirányok különlegessége?
MOBILITÁS: kiváló külföldi kapcsolatok főiskolákkal és egyetemekkel.
NYELVTUDÁS: felsőfokú nyelvvizsgát is ér a diploma.
KÖZÖSSÉG: családias légkör, magas színvonalú kiscsoportos nyelvoktatás.
KIVÁLÓ ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK: a képzés elvégzése után.

Szociális munkás képzés

NAGY MÚLTÚ HAGYOMÁNYOK: az országban az elsők között indult a képzés

KOMPLEX MODULOK: gyermekvédelem, idősvédelem, komplex, rehabilitáció, mentálhigiéné, szociális adminisztráció, igazságügyi szociális munka, fenntartható szociális munka

A KPVK-n személyes a légkör, jó fejek a hallgatók, a tanárok pedig nagy tudásúak, barátságosak és közvetlenek – mondja Bíró Dóra Kriszbacher Ildikó ösztöndíjas hallgató. – A Szociális munka szakon a gyakorlati tárgyakat szeretem leginkább, amelyeken egyrészt önmagunkat is jobban megismerhetjük, másrészt elsajátítjuk azokat a készségeket, amelyek hozzásegítenek, hogy a szociális szakmában boldogulhassunk a diplomaszerzést követően.

Különleges szak a környezetkultúra

KREATIVITÁS: Itt megvalósíthatod az ötleteidet.
VERSENYKÉPESSÉG: A Dél-Dunántúlon egyedül itt található képzés.
LEHETŐSÉGEK: Képző- és iparművészeti ismeretek, design, belsőépítészet teszik színessé a palettát. Tanulmányaidat belsőépítész szakon folytathatod.
CSAPATSZELLEM: Kis csoportokban, a műhelyjellegű alkotómunka során igazi tervezőcsapatok alakulnak ki.
KAPCSOLATOK: Pályázatok, workshopok, kiállítások teszik lehetővé a hallgatók bemutatkozását, kapcsolatépítését.

Külföldi tanulás és szakmai gyakorlat

A KPVK-nak közel 40 partnerintézménye van Európa országaiban. Pályázni lehet egy félévre vagy teljes tanévre, és a hallgatók a külföldön tanult kurzusokat elfogadtathatják itthoni képzéseinkben. Aki a KPVK képzéseit választja, egyúttal élhet a kettős diplomaszerzés lehetőségével a négy féléves mesterképzés keretében. A kultúra és menedzsment tárgykörében a hallgatók két félévet itthon, két félévet pedig a kar németországi partnerintézményében, Görlitzben tölthetnek. A program elvégzésével a hallgatók anyaintézményük mesterszakos oklevelén kívül a Hochschule Zittau/Görlitz Kultur und Management MA diplomáját is megszerezhetik.

Amerikában is szerezhetnek gyakorlatot a hallgatók. A folyamatosan megújuló felsőoktatási szakképzések fontos pillére a szakmai gyakorlat. Az egyetemek és a hazai üzleti szféra szereplői közötti szoros együttműködést már a szakképzések akkreditációs eljárása során bizonyítani kellett, a kamarák részben ez alapján bírálták el a kérelmeket. Újszerű az a kezdeményezés, amely során évente a hallgatók közül 3-4 fő előzetes pályázati és kiválasztási folyamatot követően az Amerikai Egyesült Államokban vehet részt szakmai gyakorlaton.

Izgalmas és színes a hallgatói élet

Vidám, színes falak és közösségi terek, modern, igényes, barátságos környezet jellemzi az intézményt, ahol Szekszárdon és Pécsen is minden lehetőség adott a felkészüléshez. Technikai, infrastrukturális és szakmai szempontból egyaránt biztosítjuk a hallgatóknak a tanulás, a tudás szabadságát. A hallgatók órák után sem maradnak programok nélkül. Kimagasló a pezsgő egyetemi élet és közösségi aktivitás. A beilleszkedés segítésére minden évben gólyatábort szervezünk, majd a gólyabálon ünnepélyes keretek között köszöntjük az elsőéveseket. A diplomához vezető utat igyekszünk gördülékennyé tenni, hogy minden hallgató úgy érezhesse: a KPVK-n tanulni jó.


E-learning: tanulás kötöttségek nélkül

Szeretnéd bővíteni ismereteidet? Szívesen tanulnál egyetemi karon? Szeretnéd kipróbálni magad egy egyetemi vizsgán? Mindezt kötöttségek nélkül megteheted, mert a PTE KPVK újfajta tanulási lehetőséget kínál. Tanulni és tanítani ma már nem csak a klasszikus tantermi formában, előadó-hallgatóság felállásban lehet. A modern infokommunikációs technológiák fejlettségének köszönhetően a tananyagok elektronikusan is elérhetők, és a vizsgák is online módon elvégezhetők. A kar a 2015/2016-os tanév tavaszi félévében a korábbi évek gyakorlatának megfelelően két olyan kurzust indít, amelyre bárki, aktív hallgatói jogviszony nélkül is jelentkezhet. Az online kurzusok tananyagát mindenki kényelmesen, a saját tempójában, akár otthon is elsajátíthatja. A népszerű e-learning kurzusok és kreditértékük természetesen beszámíthatók a karon folytatott későbbi tanulmányokba.

Tehetséggondozás

Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, a hallgatók szakmai segítésére. A legtehetségesebbeknek a KPVK Illyés Gyula Szakkollégiuma, a Tudományos Diákköre, illetve az egyetemi tehetséggondozó programok és ösztöndíjak segítségével biztosítjuk a lehetőséget, hogy kiváló oktatóink mentorálása mellett indulhassanak el szakmai karrierjük útján. Hallgatóink nemcsak tanulmányaik során, hanem a kar pezsgő közösségi életében is kiteljesíthetik személyiségüket. A számos tudományos rendezvény mellett olyan önszerveződő hallgatói csoportok, kisközösségek működnek, mint a KPVK Színjátszó Kör és a Tehetséges Hallgatók Zenekara (THZ), amelyek nemcsak egyetemi, hanem városi, regionális rendezvényeken is öregbítik a kar hírnevét.

Tájékoztató az idei szakokról

Megújultak a felsőoktatási szakképzések: már érettségi után is!
• Csecsemő- és kisgyermeknevelő
• Szőlész-borász mérnök (tervezett)
• Kommunikáció és média –moderátor szakirány
• Szociális és ifjúsági munka - szociális munka szakirány (Szekszárd)
• Szociális és ifjúsági munka –ifjúságsegítő szakirány (Szekszárd, Pécs)
• Turizmus
JELENTKEZZ a PTE KTK-ra és tanulj Szekszárdon!
• Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés turizmus és vendéglátó szakirányon is elérhető a karon. (A szakokra a PTE KTK-n kell jelentkezni, a képzés Szekszárdon zajlik.)

Az első diploma – Alapképzéseink Szekszárdon
• Csecsemő- és kisgyermeknevelő
• Óvodapedagógus
• Óvodapedagógus – nemzetiségi óvodapedagógus (német) szakirány
• Tanító
• Tanító - nemzetiségi tanító (német) szakirány
• Környezetkultúra
• Szociális munka
• Üzleti szakoktató
• Szőlész-borász mérnök képzés a PTE-n (Karunk részt vesz a PTE új, szőlész-borász mérnök képzéseiben is. Az alapképzésre a TTK-n kell jelentkezni, felsőoktatási szakképzési szakot 2016. szeptemberétől Szekszárdon tervezünk indítani.)

Az első diploma – Alapképzéseink Pécsett
• Andragógia
• Informatikus könyvtáros
• Osztatlan tanári (földrajztanár, közösségi művelődési tanár)
• Osztatlan tanári (informatikatanár, közösségi művelődési tanár)

Mesterképzéseink: út a tudomány világába
• Andragógia
• Emberi erőforrás tanácsadó
• Kulturális mediáció
• Informatikus könyvtáros
• Kulturális örökség tanulmányok
• Neveléstudomány – kora gyermekkor pedagógiája szakirány (JELENTKEZÉS a PTE TTK-n!)

Tanári mesterszakjaink: tanulva tanítani
• Könyvtárpedagógia tanár
• Informatikus tanár – könyvtáros tanár

Az oldal megjelenését a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara támogatta.

Telefon: 74/528-300

Pécsi Képzési Központ

7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b.

Telefon: 72/501-500

Web: www.kpvk.pte.hu NYÍLT NAP és előalkalmassági vizsga: 2016. január 20. Szekszárd, Rákóczi utca 1. Részletes információk a nyílt nap programjáról:

www.kpvk.pte.hu A kar tavalyi nyílt napja Szekszárdon. Idén is sok érdeklődőre számítanak -->

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!