23°
20°
16°

„A teljes munkaidőmet a pozíció betöltésére szánom”

A PTE ÁOK Kari Tanácsa 2018. június 14-ei ülésén 78 igen és 1 nem szavazattal dékánná választotta Dr. Nyitrai Miklós professzort, aki július elsejétől tölti be ezt a pozíciót dr. Miseta Attilát váltva, akit az oktatásért felelős miniszter felterjesztésére a köztársasági elnök bízott meg a PTE rektori feladatainak ellátásával. Az ÁOK Biofizikai Intézetének vezetője dékánná választását megelőzően tudományos dékánhelyettesként tevékenykedett. Terveiről, céljairól beszélgettünk.

– Hogyan érzi magát ebben az új szerepkörben?
– Még új számomra ez a szerep és biztosan hoz majd meglepetéseket. Amíg egy dékánhelyettes a dékánnal egyeztetve tevékenykedik a saját területén, addig egy dékánnak mindennel foglalkoznia kell. Ebbe már bele is kezdtem, épp egy állatházi fejlesztéssel kapcsolatos megbeszélésről jövök, ezután pedig a polgármester úrral találkozom.

– Kapott útravalót az elődjétől, dr. Miseta Attilától?
– Nagyon sokat beszélgettünk az elmúlt két évben arról, merre érdemes továbblépni, de a valódi útravalót az jelentette, amikor munka közben láttam, miként reagál bizonyos helyzetekre, milyen alapon hoz döntéseket.

– Dr. Miseta Attila több alkalommal elmondta, hogy az orvoskarral lesz a legkevesebb probléma a jövőben, mert profitábilis, stabil és eredményes.
– Én is úgy látom, hogy az orvoskar működése biztos alapokon nyugszik, megvannak a bevételeink, amiknek az elosztását a Kancelláriával folyamatosan egyeztetjük, optimalizáljuk. Karunk lelke és legfontosabb része az ember: a szakdolgozó, az asszisztensnő, a kertész, az oktató, az emeritus professzor – azaz minden munkatárs. Nagy felelősség ezt az emberállományt egyben tartani és bővíteni. Hihetetlen fejlesztési lehetőségek állnak jelenleg az orvoskar és az egyetem rendelkezésére, ám ezekre is felelősséggel kell tekinteni. Minden egyes ötezer forintot úgy kell elkölteni, mintha összesen csak tízezer lenne. Ha ezt a több tízmilliárdos fejlesztéseknél sikerül megvalósítanunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó irányt veszünk. Ennek a megvalósítása nem elsősorban azon múlik majd, hogy lehet-e téglát kapni, hanem azon, hogy azok az emberek, akik kulcspozíciókba kerülnek, a munkájukat jó szívvel, elégedetten végezzék, és nem utolsósorban értsenek hozzá. A legfontosabbnak azt tartom, hogy a megfelelő szakembereket sikerüljön megtalálnunk a fejlesztésekhez.

– Fontos feladatként és célként fogalmazódott meg az oktatói létszámfejlesztés is.
– Miseta dékán úr mindent megtett a kiváló oktatók és kutatók visszacsábításáért, és sokan vissza is tértek Pécsre. A jelenlegi állomány is nagyon erős, de az újabb feladatok megkövetelik, hogy tovább erősödjünk ezen a téren is. Szerencsére rendelkezésünkre áll az utánpótlás képzésünk is, évente nagyságrendileg ötven fiatal kutató szerez PhD-fokozatot karunkon. A terveim között szerepel, hogy megtartásukra egy ösztönzőrendszert is kialakítsunk.

– A fejlesztések révén a helyhiány sem okoz gondot a jövőben az oktatás korszerű, megfelelő lebonyolításához.
– Most éppen abban a helyzetben vagyunk, mint amikor felújítják a családi házat, ami tele van malteres vödrökkel, és a fürdőszobába sem lehet bemenni. Ez a megszorult állapot természetesen feszültségekkel jár, nehéz megoldani a pakolást és a parkolást is. Könnyebb elszenvednünk ezeket a nehézségeket, tudva azt, hogy egy 11 ezer négyzetméteres, gyönyörű, új épületben dolgozhatunk majd, ami a későbbiekben az egész orvoskarnak és a klinikumnak is a rendelkezésére áll, úgy az oktatás, mint a kutatás szempontjából.

– A közös gondolkodásban a dékánhelyettesek is a társai, akik már az előző vezetésnek is részei voltak.
– Elégedett voltam az előző dékáni vezetés munkájával, ezért döntöttem mellettük. Dr. Czopf László maradt az oktatási dékánhelyettes, és dr. Tényi Tamás általános, diákjóléti és külkapcsolatokért felelős dékánhelyettes is vállalta a feladatot, velük jól tudtunk eddig is együtt dolgozni. Az általam megüresedett tudományos dékánhelyettesi pozícióra pedig dr. Reglődi Dóra professzort, az Anatómiai Intézet vezetőjét kértem fel, aki már bele is vetette magát a munkába. Komolyan gondolkozom azon, hogy dékáni tanácsadókat is felkérek, akik a dékánhelyettesekhez hasonló hatásköröket kapnak. Ők az angol és a német nyelvű programunk vezetői, ifj. dr. Gallyas Ferenc és dr. Than Péter professzorok lennének. A szakképzés is rendkívül fontos terület, ennek irányítására a továbbiakban is dr. Ertl Tibor professzort kérem meg. Szeretném, ha a környezetünkben lévő gazdasági szereplőkkel sikerülne minél tartalmasabb együttműködéseket létrehozni, amik valós bevételekben is megnyilvánulnának. Ezzel kapcsolatban felkértem stratégiai dékáni tanácsadónak a Radiológiai Klinika vezetőjét, dr. Bogner Pétert. Komoly terveim vannak a klinikai oktatás fejlesztésére is, ehhez ugyancsak szükségem lesz két vagy több, további tanácsadóra is. Ez irányú felkérésemet dr. Tóth Kálmán professzor úr már elfogadta.

– A bürokrácia csökkentésére vonatkozóan is van elképzelése?
– Az csak minimális mértékben a dékán hatásköre, hogy milyen szabályzati, törvénykezési környezetben dolgozunk, ám azt mindannyian tudjuk, hogy az adminisztrációs terheket csökkenteni kellene. Kancellár úrnak, rektor úrnak és a hivatalvezetőknek felajánlom a partnerséget azoknak a lehetőségeknek a feltérképezésében, amikkel a kutatóknak, az oktatóknak és a szakdolgozóknak az életét könnyebbé, egyszerűbbé tehetjük.

– Az egészségügyi felsőoktatásban dolgozók bérrendezésének ügyében történtek már előrelépések, de a teljes megoldás még várat magára.
– A klinikákon és az elméleti intézetekben a hasonló végzettségű és munkakört ellátó kollégák bére között valóban észlelhetőek még különbségek, ami egyrészt egészségtelen – hiszen hat a hétköznapok moráljára –, másrészt pedig igazságtalan. Ennek enyhítésére az előző dékáni vezetés komoly lépéseket tett, hisz saját bevételeinkből, 85-90 százalékban ezt a kompenzációt két lépcsőben megvalósította. A folyamatot tovább kell vinnünk, a szakdolgozók esetében is törekszem a száz százalékos kompenzációra.

– Milyennek szeretné négy év múlva látni az orvoskart?
– Vallom, hogy dolgozni csak ott lehet, ahol a feszültségek nem feszítik szét a rendszert, ahol átláthatóak a hatáskörök és az ezekkel összefüggő felelősség is. A közösség egyben tartása és jó hangulatának megőrzése kötelességem, és kötelessége az itt dolgozóknak is, erre folyamatosan figyelni fogok. Azt szeretném, ha szívesen járnának be dolgozni az emberek, azt csinálnák, amiben örömüket lelik, és lennének sikerélményeik. Bízom abban, hogy egy jól funkcionáló épületben dolgozhatunk majd. Fontos, hogy elinduljon és időben befejeződjön az állatház, valamint a fogorvostudományi tömb létrehozása, emellett legyenek emberbarátibb helyek, terek, ahol a közösség összekovácsolódhat. Lényeges, hogy a szakmai hálózat mellett tovább fejlődhessen egy szociális hálózat is. Örülnék továbbá annak is, ha több sportolási lehetőség nyílna, mert jelenleg ez egy alulreprezentált terület. Szeretném, ha a ranglistákon hatékonyan haladnánk előre, mert ez a megítélésünknek fontos eleme. Nem mindegy, hogy a külföldi diákok hogyan tekintenek ránk, mellettünk döntenek-e a választásnál.

– A dékáni pozíció elnyerése hozott-e, hoz-e a szakmai életében, eddig betöltött vezetői tisztségeiben változást?
– „Munkás” dékán szeretnék lenni, azaz a teljes munkaidőmet ennek a pozíciónak a betöltésére szánom, ehhez mérten kezdtem átgondolni és átalakítani az eddig betöltött funkcióimat. A 3D Nyomtatási Központnak a vezetéséről leköszöntem, dr. Maróti Péter kollégámnak adtam át ezt a feladatot, de tanácsaimmal természetesen továbbra is segítem. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Biofizikai Intézetben az elmúlt 10-15 évben felnőtt egy olyan generáció, amelyik hamarosan irányítani is tudja. Ehhez még szükségeltetik néhány lépés, de tervezem, hogy formálisan is átadom a stafétát a munkatársaimnak, dr. Lukács Andrásnak vagy dr. Bugyi Beátának. A pályázatok közül egyetlen olyan lesz, amelyben benne maradok, mert úgy gondolom, hogy a munkámmal segítenem kell a megvalósítását.

– Hogyan változik, változik-e a napirendje?
– Szeretném az eddigi életritmusomat megtartani, mert ez jól bevált és egészséges. A munka minőségében hiszek, nem a mennyiségében. A kikapcsolódást, a pihenést is lényegesnek tartom, mert nem hiszem, hogy a napi 16 órás munka négy éven át bírható lehet.

Vannak olyan klinikák, ahol az eszközfejlesztés is kardinális kérdés, ezzel szemben akad olyan is, ahol az infrastruktúrára kell odafigyelni

Nyitrai Miklós szerint a pályázatokat tekintve tényleg elégedettek lehetnek, hisz az orvoskar az elmúlt három évben nagyságrendileg 16-17 milliárd forintnyi eredményt tudott felmutatni, és a megvalósítás tekintetében ez már feszegeti is a lehetőségeik határait.

– Mindemellett én azért látok a pályázati palettán olyan területeket – főként az egyéni lehetőségekben, a Bólyai, OTKA, Magyari ösztöndíjaknál –, ahol még nem értük el azt a teljesítményt, amit az adottságaink és a munkatársaink tehetsége révén elérhetnénk. A következő két-három év fejlesztéseit alapoztuk meg azzal, hogy adott célokra megszereztünk forrásokat, ám nekünk fontos hosszabb távon gondolkoznunk, azaz egy elnyert pályázat megvalósítása közben már az újabb célokhoz rendelhető források előteremtésén kell fáradoznunk – tette hozzá.
A gyógyítás területén kulcskérdés a modern technikai eszközök beszerzése, a legújabb technológiák követése is. A dékán is úgy véli, a fejlődés folyamatos. Az a kérdés, hogy elég gyors-e, és abba az irányba halad-e, ahogyan szeretnék.

– Ez napi odafigyelést és értékelést kíván. A klinikumban a dékán feladata az oktatásnak és a kutatásnak a koordinálása, szervezése, segítése. Az oktatás esetében is látok olyan területeket, ahol számottevően előreléphetünk, ha a megfelelő feltételeket biztosítjuk a klinikáknak. Ilyen például a jelenleginél kisebb létszámban történő oktatás a gyakorlati képzések során: ha ezeken öt-tíz diák van jelen, az már sokkal egészségesebb, élhetőbb, és pszichésen is sokkal jobban kezelhető állapot. Ebben minden klinika partner, azonban a megvalósítás hosszabb folyamat lesz. Vannak olyan klinikák, ahol az eszközfejlesztés is kardinális kérdés, és akad olyan is, ahol az infrastruktúrára kell odafigyelni, például egy padlócserére. Ki kell dolgoznunk egy erre vonatkozó, előremutató tervet, aminek a mentén két-három évre előre látjuk a lehetőségeinket, és tervezhetjük a feladatainkat. Biztos vagyok abban, hogy ezt meg tudjuk valósítani, hisz minden oldalról támogatnak minket ebben. Kancellár úrral, rektor úrral is sokat beszéltünk erről, tárgyaltam a témában a Klinikai Központ elnökével, valamint a klinikák nagy részének a vezetőivel is. A szándék tehát közös, ugyanakkor a pénzügyi feltételeket meg kell teremteni, és a terveket is racionalizálni kell – fogalmazott.

 

Hozzászólások

Atyai szeretet
Fiának üzent a magyar fővárosból Schwarzenegger
Időjárás / 14 perce
Itt van az ősz, itt van újra
Borús, szeles, esős lesz a szombat. A hőmérséklet 14 és 24 fok között alakul.
Gyász
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, nagymamám, ÖZV. LEISZ JÁNOSNÉ Burschl Etelka, Etus néni súlyos betegségben, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2018. szeptember 26-án, a 14:00 órakor kezdődő mise után 14.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájából. A szerető családja
"Köszönjük, hogy éltél, hogy minket szerettél. Nem haltál meg, csak álmodni mentél." Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy VARGA ZSÁGER JENŐ életének 79. évében örökre megpihent. Búcsúztatása 2018. szeptember 28-án, 13.30 órakor lesz a pécsi köztemető kápolnájában. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését! Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Szerető, gyászoló családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, anyósunk, nagymamánk, dédnagymamánk, CSERMÁK JÁNOSNÉ Jankovics Mária 89 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2018. szeptember 26-án 14.30 órakor lesz a pogányi temetőben. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. KOTTÁSZ BÉLA DÁVID 42 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2018. szeptember 28-án 13 órakor lesz a pécsi köztemető díszterméből. A gyászoló Kottász család
"A végtelen tengeren hajózok, kikötni többet már nem fogok, köszönöm, hogy veletek lehettem, most már Istennel vagyok." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindenkivel, hogy drága jó édesapánk, szeretett nagypapánk, dédnagypapánk, testvérem DR. PÉTERFALVY ISTVÁN ügyész 90 éves korában jóságos szíve örökre megpihent, és lelkét visszaadta teremtőjének. Búcsúztatója a pécsi köztemető kápolnájában, 2018. szeptember 26-án, 12 órakor kezdődő szentmise után lesz. Nyugodj békében, emléked örök. Szeretteid
Fájó szívvel tudatjuk, hogy TÓTH LAJOS pécsi, volt ócsárdi lakos 89 éves korában visszaadta lelkét a teremtőjének. Temetése 2018. szeptember 24-én 14.30 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pécsi köztemető kápolnájából. Kérünk mindenkit csak egy szál virággal búcsúzzon. A virágra szánt összeget jótékony célra ajánljuk fel. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak és utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
„Elfeledni Téged soha nem lehet, mert Te voltál a jóság és a szeretet.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, dédikénk, testvérünk, sógornőm, anyósunk, JEKL JÁNOSNÉ Ilonka szerető szíve, dolgos keze életének 82. évében örökre megpihent. Temetése 2018. szeptember 24-én 13.30 órakor lesz a hirdi temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. A gyászoló család és a széleskörű rokonság
Fájó szívvel tudatjuk, hogy DR. PÉTERFALVY ISTVÁN volt ciszter diák, a BM. ügyészség nyugalmazott ügyésze 90 éves korában elhunyt. Temetése 2018. szeptember 26-án 12 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pécsi köztemetőben. Gyászolják: felesége, testvére, gyermekei és családjaik
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága jó férjem, édesapánk, nagypapánk, dédipapánk, BERKÓ JÁNOS Jani papa siklósi lakos, 73 éves korában házasságának 52. évében csendesen megpihent. Végső búcsút 2018. szeptember 22-én 11 órakor veszünk tőle a siklósi temető ravatalozójából. A gyászoló család
Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél. Szorgalom és munka volt az egész életed. Küzdöttél az utolsó percig szívvel és lélekkel, Hogy még közöttünk maradhass, De mint a büszke fák, végül ledőltél, És most már ott vagy, ahol nincs fájdalom, Örök álmodat már őrizze csend és nyugalom. Elfeledni Téged soha nem lehet, Mert Te voltál a jóság és a szeretet. Ezután egy fényes csillag leszel számunkra az égen. A sors akaratát összetört szívvel, megrendülten tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, drága édesapa, imádott nagypapa, após, testvér, rokon, barát, MESTER MIHÁLY vokányi lakos 65 éves korában elhunyt. Temetése 2018. szeptember 21-én a 14.30-kor kezdődő gyászmise után lesz a vokányi temetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük! Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló szerettei
Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek, akik KRUKENBERGER JÁNOS temetésén részt vettek és mély fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló szerettei
Szomorú szívvel tudatom, hogy drága édesanyám, DEBRECZENI ISTVÁNNÉ Erzsi 87 éves korában elhunyt. Temetése 2018. szeptember 24-én 14 órakor lesz a pécsi köztemető urna csarnokából. Szerető lánya
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett hozzátartozónk, NÉMET ANTALNÉ Hruby Erzsébet 75 éves korában elhunyt. Temetése 2018. szeptember 25-én 13.30 órakor lesz a pécs-somogyi temetőben. A gyászoló család
"Elbúcsúzom, de itt leszek, hol a szél zúg, s a nap nevet. Elbúcsúzom, de itt marad belőlem néhány pillanat." Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett párom, édesapánk, SZIRÁCZKI MIHÁLY 79 éves korában elhunyt. Temetése 2018 szeptember 24-én 13 órakor kezdődő gyászmise után lesz a pécsi köztemetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, TÓTH JÓZSEF hidegburkoló szederkényi lakos, 70 éves korában elhunyt. Temetése 2018. szeptember 21-én 16 órakor lesz a szederkényi temetőben. Megértésükben bízva, a szertartáson kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család